Kapu Tvarkymas Eram Service Logo

Turite klausimų? Skambinkite mums

0.00 €

PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Svetainė eramservice.com priklauso MB „Eram service”, juridinio asmens kodas 305875247

I. Bendrosios nuostatos

1. Sutartis (toliau – Sutartis) – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Paslaugos ir/ar Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Šalių sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal žemiau nurodytas Taisykles.

2. Pardavėjas (toliau – Pardavėjas) – Paslaugos užsakyme nurodytas asmuo, kurio Paslauga ir/ar Prekės parduodamos tinklapyje erameservice.com, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos Paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Užsakyme.

3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus erameservice.com svetainėje, ir kuris prieš pateikdamas Užsakymą, privalo susikurti savo paskyrą („Mano paskyra”) tinklalapyje erameservice.com.

4. Šalys (toliau – šalys) – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

5. Paslauga – erameservice.com svetainėje nurodomi Pardavėjo atliekami darbai ir tiekiamos prekės.

6. Užsakymas (toliau – Užsakymas) – Paslaugos ir/ar Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Paslaugos ir/ar Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame Užsakyme. Šis elektroninis dokumentas yra Paslaugos pirkimo-pardavimo Sutartis tarp Šalių.

7. Užsakymo atlikimo terminas (toliau – Terminas) – 7 darbo dienų, skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos tarp Šalių arba, jei Užsakymas buvo tikslintas, 7 darbo dienų nuo Užsakymo tikslinimo. Lapkričio 1 ir 2 dienomis, Motinos dieną (pirmas gegužės sekmadienis) ir Tėvo dieną (pirmas birželio sekmadienis). Terminas pratęsiamas iki 15 darbo dienų.

II. Taisyklės

1. Sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas eramservice.com svetainėje suformavęs prekių krepšelį „Mano paskyroje“, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2. Tinklalapyje eramservice.com Pirkėjo susikurtoje „Mano paskyra” naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamas registravimasis, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

3. Svetaines savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio registruotų lankytojų ir įspėjimo.

4. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes bei jų pristatymą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Sutartį). Už pateiktą Užsakymą Pirkėjas sumoka, naudodamasis internetine bankininkyste atlikdamas mokėjimą pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas pateikti Pardavėjui patikslintą informaciją erameservice.com tinklalapyje nurodytomis kontaktinėmis priemonėmis. Šiuo atveju Užsakymo įvykdymo Terminas pradedamas skaičiuoti nuo duomenų patikslinimo Užsakyme dienos.

6. Pirkėjas turi teisę atgauti įmoką už nekokybiškai ar ne laiku atliktą Užsakymą. Pretenzijas apie įvykdyto Užsakymo kokybę Pirkėjas informuoja Pardavėją erameservice.com tinklalapyje nurodytomis kontaktinėmis priemonėmis. Išanalizavus pretenziją, Pirkėjo sumokėta įmoka arba dalis jos bus grąžinta į Pirkėjo pradinę sąskaitą per 30 darbo dienų nuo pretenzijos pateikimo.

7. Atsiradus žalai dėl Pirkėjo kaltės (pvz. suvedus netikslius ar neteisingus duomenis į Užsakymą ir neperspėjus Pardavėjo), Pirkėjas atlygina Pardavėjui dėl jo kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

8. Pateiktos prekės (gėlių, žvakių ir vainikų) nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės, todėl gali neatitikti realios prekių išvaizdos, spalvos ar formos. Prekės aprašymas yra bendrinio pobūdžio, jame nebūtinai paminėti visi pavadinimai.

9. Nenugalima jėga (force majeure)

9.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.

9.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

9.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 9.1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

9.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

9.5. Jei po Užsakymo įvykdymo patvirtinimo (fiksuotos nuotraukos ar vaizdo įrašo nusiuntimo Užsakymo formoje nurodytais kontaktais), pasikeitė sutvarkyto objekto vaizdas dėl vagystės ar gamtos reiškinių, Pardavėjas nuostolių Pirkėjui neatlygina.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR ), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

III. Privatumo politika

1. Jūs turite šias teises ir pareigas:

1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis.

1.2. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Reikalavimai pateikiami eramservice.com tinklalapyje nurodytomis kontaktinėmis priemonėmis.

1.3. Pasirašydami sutartį, sutinkate, kad mirusiojo duomenys vardas, pavarde, gimimo/mirties data, bei kapinių pavadinimas būtų pasiekiami visiems mūsų klientams.

1.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt).www.ada.lt).

IV. Asmens duomenų sąvoka ir jos naudojimas

1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei erameservice.com teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie erameservice.com svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems erameservice.com svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti šioje svetainėje.

V. Paslaugų pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Svetainės erameservice.com administratoriai ir savininkai užtikrina, kad neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešins, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose kai Jūs naudojatės svetaine ir tam tikra informacija yra renkama automatiškai (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų svetainėje skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai ir aprašai).

2. Jūsų asmeniniai duomenys renkami dėl:

2.1. Registravimo (paskyros sukūrimas eramservice.com svetainėje „Mano paskyra”), identifikavimo ir Užsakymo įvykdymo;

2.2. Pateikto Užsakymo apmokėjimo;

2.3. Komunikacijos bei Užsakymo įvykdymo kokybės užtikrinimo.

3. Svetainės eramservice.com administratoriai ir savininkai neprašo pateikti ir netvarko Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis eramservice.com svetaine, ar kitomis komunikacijos priemonėmis mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais.

VI. Kaina, apmokėjimas ir garantinis periodas

1. Svetainės erameservice.com administratoriai ir savininkai užtikrina, kad neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešins, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose kai Jūs naudojatės svetaine ir tam tikra informacija yra renkama automatiškai (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų svetainėje skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai ir aprašai).

2. Jūsų asmeniniai duomenys renkami dėl:

2.1. Registravimo (paskyros sukūrimas eramservice.com svetainėje „Mano paskyra”), identifikavimo ir Užsakymo įvykdymo;

2.2. Pateikto Užsakymo apmokėjimo;

2.3. Komunikacijos bei Užsakymo įvykdymo kokybės užtikrinimo.

3. Svetainės eramservice.com administratoriai ir savininkai neprašo pateikti ir netvarko Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis eramservice.com svetaine, ar kitomis komunikacijos priemonėmis mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais.

VI. Kaina, apmokėjimas ir garantinis periodas

1. Prekių ir/ar Paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais su PVM.

2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal Užsakymo patvirtinimą ir pasinaudojęs internetine bankininkyste ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus;

2.2. Montonio;

2.3. Kredito kortelėmis (Stripe): American Express, Visa, Mastercard.

2.4 Perlas terminale

3. Šalys susitaria, kad Pirkėjui pateikus Užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės, esančios Užsakyme, kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu. Pirkėjui susijusios išlaidos. Įspėjusi apie tai kitą Šalį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

4. Paslaugoms ir/ar prekėms Pardavėjas neteikia garantinės priežiūros paslaugų. Gyvoms gėlėms vazonuose ar sodinamoms gėlėms bei gaminiams iš skintų gėlių Pardavėjas garantijų nesuteikia, nes nėra augintojas.

5. Detalesnę informaciją dėl paslaugų ir/ar prekių garantinių sąlygų, Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į Pardavėją eramservice.com svetainėje nurodytais kontaktais.

VII. Sutarties įsigaliojimas. Ši Sutartis pasirašoma automatiškai tarp MB ERAM SERVICE ir UŽSAKOVO, užsakovui apmokėjus užsakymo sumą VI.2 punkte nurodytais būdais į MB Eram service sąskaitą. Pervedęs už paslaugas pinigus, užsakovas kartu patvirtina šios sutartiesta taisykles ir sąlygas.

Jei naudojatės eramservice.com svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika bendrosiomis nuostatomis ir Taisyklėmis, Jūs neturite teisės naudotis eramservice.com svetaine.

Sutarties redakcija: 2023-12-17

Kapu Tvarkymas Eram Service Logo White

Kontaktai

Informacija

Sekite mus

Paskyra

Ikonulogo
© Eram service 2020 - 2024 | Created by https://webdesigner.london